Konstelasaun Politika Nebe Laiha Valor

0
421

Aka Timor (Opiniaun) – Timor nasaun nebe mak nakonu eru politika nebe negativo, politika timor lao la tuir nia dalan tamba laiha perito politika ida mak sai mestre diak ba sira nebe hakarak enklina aan ba politika ikus mai sai hotu politika patologia.

Kontesto politika nebe mak agora ejiste iha Rai doben ida nee hanesan konjutara politika ida nebe  hamorok nafatin ba poder ikus mai kria konstelasaun politika nebe la fo benifisio diak ba rai no povu ida nee..

Timor agora sai ona husi situasaun frajilidade maibe pensamento hodi aprende politika mak sei nafatin iha era konservativo tamba durante iha era ukun ida nee laiha lideransa ida mak hatudu duni nia maturidade politica  ho objetivo atu tane aas interese nasaun nian maibe maintein  uja pensamento pequena burjoisa, hamosu mak interese ba sira nia aan rasik no sira nia familia.

Em pior liu politika nebe horseik parlamento kria nee hanesan politika criancas nian, balun halimar ho rajaun tamba tuir ritmo politika lideransa nian, balun ho arogante basa hirus matan hodi hatudu liman ba malu katak nia mak matenek liu fali sira seluk maibe kuitado sira rasik lahatene katak publico komesa interpreta ona sira, publico komesa hamnasa ba sira hodi prejudika sira, tamba laiha lideransa ida mak hadomi sira maibe sira hadomi deit mak sira nia interese hodi manan poder.

Liga ba kontesto politika nebe agora ejiste nee, hau hakarak halo konkluzaun katak politika nain sira komesa provoka no selok malu atu selos mak ukun mos muito kuidado tan oposisaun agora nee ho lia mambae katak opzisaun “Ganas”, lideransa sira agora komesa sukat ona sira nia forca semak boot liu no merese atu kaer nasaun nia kuda talin ita hein proseso formasaun setimo governo nian nebe prepara husu bloku koligasaun foun, proseso politika nee sai hanesan politika nebe nakonu ho sentido abstratodo selos mos labale analise proseso politika refere, properiadade nebe mak lidernasa partido sira atu fo prefere ba sira nia kampanha politika komesa hetan risko ona iha enisio/abertura ba elisaun PPN… abracos.

Hakerek Nain: Miquito Fallu

LEAVE A REPLY